Sivuston käyttöehdot

Tämä asiakirja sisältää vvtkiinteistösijoitus.fi -verkkosivuston (myöhemmin ”Sivusto”) käyttöä koskevat ehdot (myöhemmin ”Käyttöehdot”). Käyttäessään Sivustoa käyttäjä (myöhemmin ”Käyttäjä”) hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Kaikki Sivustoa koskevat huomautukset ja kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti tai sähköisesti alla mainitulle Sivuston haltijalle.

1. Sivuston haltija

Sivuston haltija on VVT Kiinteistösijoitus Oy (myöhemmin ”Haltija”)
Y-tunnus: 2488185-0
Postiosoite: Lapinlahdenkatu 1 B, 00100 Helsinki
Sähköposti: jan.olin@vvtkiinteistosijoitus.fi

2Sivuston ylläpitäjät

Sivustoa ylläpitävät:

VVT Kiinteistösijoitus Oy
Y-tunnus: 2488185-0
Postiosoite:Lapinlahdenkatu 1 B, 00100 Helsinki
Sähköposti: jan.olin@vvtkiinteistosijoitus.fi

ja

Suomen Tiloja.fi Oy
Y-tunnus: 2361645-7
Postiosoite: PL 861, 00101 Helsinki
Sähköposti: info@tiloja.fi

(Molemmat yhdessä myöhemmin ”Ylläpitäjät”.

3. Sivuston käyttötarkoitus

Sivusto on tarkoitettu tietolähteeksi niille yrityksille, yhteisöille tai henkilöille, jotka hakevat lisätietoja VVT Kiinteistösijoitus Oy:stä, yrityksen liiketoiminnasta tai sen hallinnoimista kiinteistöistä tai toimitiloista.

Sivuston käyttäminen muuhun kuin edellä mainittuun käyttötarkoitukseen on ilman Haltijan lupaa kielletty.

 

4. Sivuston sisältö

Sivusto esittelee VVT Kiinteistösijoitus Oy:n liiketoimintaa yleisesti ja lisäksi yrityksen hallinnoimia kiinteistöjä. Sivustolta löytyvät myös tiedot niistä toimitiloista (myöhemmin ”Tila” tai ”Tilat”), joiden vuokraamisesta yritys kulloinkin vastaa.

Kaikki Sivustolla esitettävä materiaali, (myöhemmin ”Aineisto”) kuten kuvat ja tekstit on Ylläpitäjien omaa tai Ylläpitäjillä on Aineistoon käyttöoikeus tai se on hankittu julkisista rekistereistä.

Ylläpitäjät vastaavat Aineiston oikeellisuudesta. Havaittuaan virheen Aineistossa Ylläpitäjät pyrkivät aina viipymättä korjaamaan sen tai poistamaan virheellisen Aineiston, kunnes virhe on korjattu.

Aineiston kopiointi ja käyttäminen muuhun, kuin kohdassa kolme (3.) mainittuun käyttötarkoitukseen on ilman Ylläpitäjien lupaa ehdottomasti kielletty.

Huom!
Mitään Sivustolla esiteltäviä Tiloja koskevaa Aineistoa ei pidä tulkita Haltijan tekemäksi, sitovaksi Tilan vuokra- tai myyntitarjoukseksi. Haltijalla on aina yksipuolinen oikeus olla vuokraamatta tai myymättä Sivustolla esiteltävää Tilaa.

5. Ylläpitäjien vastuut

Ylläpitäjät vastaavat Sivuston toimivuudesta.

Sivusto on lähtökohtaisesti käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden (24/7). Ylläpitäjillä on kuitenkin koska tahansa oikeus poistaa Sivusto tai sen osa käytöstä. Ylläpitäjät pyrkivät, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Sivuston käyttökatkoksista ennakkoon Sivuston välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Ylläpitäjät eivät anna mitään takuita Sivuston jatkuvasta tai virheettömästä toiminnasta, mutta ne pyrkivät korjaamaan Sivustolla mahdollisesti ilmenevät puutteet, virheet tai viat viipymättä.

6. Käyttäjän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Sivusto on tarkoitettu ja sitä tulee käyttää ainoastaan kohdassa kolme (3.) mainittuihin käyttötarkoituksiin. Käyttäjällä on oikeus käyttää Sivustoa em. tarkoitukseen näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjä vastaa kaikista Sivuston käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki sellaiset Haltijalle tai Ylläpitäjille tai kolmansille osapuolille aiheutumansa vahingot, jotka ovat seurausta käyttäjän lain, viranomaismääräysten ja -ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta.

Käyttäjällä tai kolmannella osapuolella ei ole oikeutta vaatia Haltijalta tai Ylläpitäjiltä korvausta tai hyvitystä Sivustolla esitetyn Aineiston tai sen paikkansapitämättömyyden perusteella. 

7. Aineiston omistusoikeus ja tekijänoikeudet

Sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kaikki Sivuston oikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, ovat Ylläpitäjillä, näiden kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä tai erikseen tehtäviinsä valtuutetuilla Ylläpitäjien yhteistyökumppaneilla. Ylläpitäjät pidättävät itsellään kaikki oikeudet Aineistoon. Sivuston toteutuksessa käytettävien ohjelmistojen oikeudet ovat niiden lisenssinhaltijoilla.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Sivuston ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Ylläpitäjillä, näiden kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä tai erikseen tehtäviinsä valtuutetuilla Ylläpitäjien yhteistyökumppaneilla ja ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä Käyttöehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

Käyttäjällä ei ole ilman Ylläpitäjien erillistä lupaa oikeutta käyttää Sivustoa julkisesti, eikä myöskään taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Sivustoa Aineiston omistusoikeuksia loukaten.

8. Vastuurajoitukset

Sivusto ja sen sisältämä Aineisto esitetään sellaisina kuin ne ovat.

Ylläpitäjät eivät vastaa Sivuston käyttöön mahdollisesti liittyvistä tietoturvariskeistä. Käyttäjä käyttää Sivustoa aina omalla vastuullaan.

Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Ylläpitäjät eivät vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti syntyy johtuen Sivuston käytön keskeytyksestä tai virheestä tai puutteesta Sivuston sisältämässä Aineistossa.

9. Henkilötietojen rekisteröinti ja käsittely

Sivuston Käyttäjistä ei ylläpidetä rekisteriä.

Kuitenkin, kun Käyttäjä lähettää Sivustolta tietoja sähköisesti tai ottaa muulla tavoin yhteyttä Sivustolla mainittuihin yhteyshenkilöihin, on mahdollista, että Käyttäjän antamia tietoja kirjataan tästä Sivustosta täysin erillään olevaan, Haltijan tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin ylläpitämään asiakasrekisteriin.

Tällaisen, erillisen asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen rekisteröinnin ja käsittelyn periaatteet ja toimintatavat ovat saatavissa erikseen pyydettäessä Haltijalta. Henkilötietolain tarkoittamaa tarkastusoikeutta koskeva yhteydenotto tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna ja se tulee toimittaa Haltijalle osoitteella: VVT Kiinteistösijoitus Oy, Lapinlahdenkatu 1 B, 00100 Helsinki.

10. Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 17.9.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Haltija ja Ylläpitäjä yhdessä voivat milloin tahansa, ilman eri ilmoitusta, muuttaa näitä Käyttöehtoja. Ylläpitäjä informoi Käyttäjiä Käyttöehtojen muutoksista Sivuston yhteydessä. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan Ylläpitäjän ilmoittamana ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä Sivustoa. Käyttäjän tulee lopettaa Sivuston käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja.